PRIVACYBELEID VAN VERENIGING KLUSCLUB DE BREEVAART

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging Klusclub De Breevaart verwerkt van haar leden. Indien u lid wordt van Vereniging Klusclub De Breevaart geeft u toestemming om uw persoons- gegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vereniging Klusclub De Breevaart, telefoon 0629388987, KvK nummer 51509105. De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via [email protected]

2. Welke gegevens verwerkt Vereniging Klusclub De Breevaart en voor welk doel
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voorletters- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) klusvaardigheden indien van toepassing

2.2 Vereniging Klusclub De Breevaart verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Vereniging Klusclub De Breevaart. Daarnaast zijn deze gegevens nodig voor het correct uitvoeren en afwikkelen van de dienstverlening voor en door onze leden.
c) uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en afgenomen dan wel verleende  diensten af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen
Vereniging Klusclub De Breevaart verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap, tenzij er reden is hiervan af te wijken. Aansluitend  worden de persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd..

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 De lijsten of onderdelen daarvan worden door het verantwoordelijke bestuurslid als pdf-file en BCC verzonden. Er zal geen algemene mailinglijst worden aangemaakt. Verder zal de computer waarop uw gegevens worden bewaard zijn voorzien van een wachtwoord en een virusscan. Dienstverlenende leden beschikken slechts over dat deel van uw gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun diensten.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vereniging Klusclub De Breevaart geen gebruik van diensten van derden

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Vereniging Klusclub De Breevaart kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vereniging Klusclub De Breevaart zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Vereniging Klusclub De Breevaart uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoek behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [email protected]

@dminPrivacybeleid